Berap 2019-2

Financieel overzicht Berap 2019-2

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2019-2. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Indien u na een doorklik terug wilt keren naar dit overzicht, dan kunt u dat doen via de terug knop van de browser (links bovenin beeld). Via de 'ga terug' knop binnen de Berap website, gaat u terug naar de voorliggende pagina uit de structuur en niet de pagina waar u vandaan kwam

Doel

Omschrijving

2019

A.

Technische correcties c.q. neutrale mutaties

1.1.2

Budgettair neutrale overboeking van doel 7.4.1 naar doel 1.1.2

373.000

1.2.1

Teruggave resultaat GGD 2018

-407.499

1.2.3

Btw-kosten sport

1.127.385

1.2.3

Rijksbijdrage via de SPUK-uitkering

-1.127.385

1.3.1

Vrijval subsidies opvoedondersteuning

-200.000

1.3.1

Budgettair neutrale overboeking van doel 1.3.2 naar doel 1.3.1

40.000

1.3.1

Budgettair neutrale overboeking van doel 2.2.1 naar doel 1.3.1

50.000

1.3.2

Onderwijsachterstandenbeleid

113.755

Dekking: rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid

-113.755

1.3.2

Budgetten Brede School ondersteuningsteams

-134.398

1.3.2

Budgettair neutrale overboeking van doel 1.3.2 naar doel 1.3.1

-40.000

1.3.2

Budgettair neutrale overboeking van doel 1.3.2 naar doel 1.3.3

-20.748

1.3.3

Stelpost onderwijshuisvesting

-80.912

1.3.3

Budgettair neutrale overboeking van doel 1.3.2 naar doel 1.3.3

20.748

2.1.1

Budgettair neutrale overboeking van doel 2.1.1 naar doel 4.3.1

-50.630

2.1.3

Wmo toezichthouders

-108.000

2.1.3

Wmo budget; ambulantisering (gf)

89.000

2.2.1

Rijksbijdrage Statushouders

185.000

2.2.1

Budgettair neutrale overboeking van doel 2.2.1 naar doel 1.3.1

-50.000

3.1.2

Opvang slachtoffers mensenhandel (gf)

92.398

3.1.2

Vrouwenopvang (gf)

65.000

3.2.1

Regionaal projectleider WvGGZ

68.818

Dekking: bijdrage regiogemeenten

-68.818

3.3.2

Beschermd Wonen centrumfunctie (gf)

2.158.000

3.3.2

Beschermd Wonen centrumfunctie; ambulantisering (gf)

1.555.000

3.3.3

Maatschappelijk opvang (gf)

12.000

4.1.1

Hogere kwijtscheldingslasten

157.000

Dekking: doorbelasting afval en riolering

-154.000

4.3.1

Budgettair neutrale overboeking van doel 2.1.1 naar doel 4.3.1

50.630

5.2.1

Binnenstad-Noordereiland 

50.000

Dekking: reserve nog uit te voeren werken fysiek

-50.000

5.2.1

Budgettair neutrale overboeking van doel 6.2.1 naar doel 5.2.1

100.000

5.3.1

Proeftuinen Cultuur (gf)

230.000

Dekking: bijdrage provincie

-30.000

6.1.2

Herontwikkeling Weezenlanden Noord

38.239

Dekking budget ruimtelijke plannen

-38.239

6.1.2

Roelenweg-Oost

70.889

Dekking : bijdrage derden

-70.889

6.1.4

Kerkenvisie (gf)

75.000

6.2.1

Budgettair neutrale overboeking van doel 6.2.1 naar doel 5.2.1

-100.000

6.3.1

Aanleg mantelbuizen t.b.v. laadinfrastructuur van e-bussen

91.000

Dekking: bijdrage provincie

-91.000

6.3.1

Bushaltes Stadshagen

388.000

Dekking: bijdrage provincie

-388.000

6.3.1

Correctie rentelasten Spoorzone / Kamperlijn

34.875

Verrekening met reserves

-34.875

6.3.2

Project 'meer ruimte om te leven in Assendorp'

90.000

Dekking bijdrage provincie

-65.000

Dekking: reserve parkeren

-25.000

6.3.2

Project 'Opschaling Movez'

150.000

Dekking bijdrage provincie

-125.000

Dekking: reserve parkeren

-25.000

6.3.2

Bicycle Intelligente Transport Systemen

491.000

Bijdrage derden

-491.000

6.3.2

Stadslogistiek

40.000

Dekking: rijksbijdrage

-40.000

6.4.4

Bijdrage riolering klimaatadaptatie; overboeking van 7.3.2 naar 6.4.4

220.000

6.4.4

HWBP; overboeking van doel 7.1.3 naar doel 6.4.4

110.000

7.1.2

Aanpassen afschrijvingstermijn conserveren bruggen

22.499

7.1.3

Onderhoudskosten Katerveersluizen

17.500

Bijdrage derden

-17.500

7.1.3

Engelse Werk

10.638

Dekking rijksbijdrage

-10.638

7.1.3

Bomenfonds Groot Wezenland

60.000

Bijdrage derden

-60.000

7.1.3

HWBP; overboeking van doel 7.1.3 naar doel 6.4.4

-110.000

7.1.4

Btw-kosten sport

159.956

7.1.4

Rijksbijdrage via de SPUKuitkering

-159.956

7.1.4

Nutskosten zwembad

200.000

Dekking: verrekening met huurder

-200.000

7.2.2

Resultaat Veiligheidsregio 2018

-250.000

7.2.4

Rechtsafvak IJsselallee (krediet)

30.000

Dekking budget onderhoud

-30.000

7.2.4

Kleinschalige verkeersknelpunten; krediet Ten Oeverstraat

-93.381

7.2.4

Kleinschalige verkeersknelpunten; krediet Overige verkeersknelpunten

93.381

7.2.4

Kleinschalige verkeersknelpunten; krediet Schoolroutes

-66.000

7.2.4

Kleinschalige verkeersknelpunten; krediet Stadioncomplex

66.000

7.3.1

Fictieve btw afval

-41.278

7.3.1

Kwijtschelding afval

154.000

7.3.1

Opbrengst afvalstoffenheffing en inzet voorziening

-154.000

7.3.2

Bijdrage riolering klimaatadaptatie overboeking van doel 7.3.2 naar doel 6.4.4

-220.000

7.3.2

Hogere inkomsten rioolheffing

-120.000

7.3.2

Storting hogere inkomsten rioolheffing in voorziening

120.000

7.3.3

Groene Loper Zwolle

20.000

Dekking: bijdrage provincie

-20.000

7.3.4

Bedrijvenregeling gebiedsbeheersplan

300.300

Dekking: bijdrage rijk

-300.300

7.4.1

Budgettair neutrale overboeking van doel 7.4.1 naar doel 1.1.2

-373.000

8.1.1

Fractievergoedingen en detacheringsinkomsten

-90.000

8.1.2

Proeftuin regio Zwolle

41.000

Dekking: reserve nog uit te voeren werken 

-41.000

8.1.2

Regio Zwolle administratieve inrichting

857.724

Dekking: regiogemeenten

-857.724

8.2.1

Waterschapslasten (gf)

90.000

8.2.1

Experiment centrale stemopneming (gf)

10.000

9.1.1

Uitbreiding werkplekken Omgevingsdienst (krediet)

43.748

Dekking; vergoeding Omgevingsdienst

-43.748

10.1.1

Renteresultaat

-165.140

10.1.1

Vervroegde aflossing geldleningen Het Zand

-44.406

10.1.1

Dividendopbrengsten

-115.400

10.1.1

Hogere opbrengst OZB

-750.000

10.1.1

Gemeentefondsuitkeringen algemene uitkering (mei circulaire)

-2.294.000

10.1.1

Gemeentefondsuitkeringen met verrekening: cq. vrijval (mei)

* Waterschapsverkiezingen

-90.000

* Voogdij/18+

-248.000

* beschermd wonen

-2.158.000

* maatschappelijke opvang

-12.000

* vrouwenopvang

-157.000

* maatschappelijke begeleiding

-185.000

* bonus beschut werken

-33.000

* participatie WSW

-415.000

* verhoging taalniveau statushouders

-147.000

* landelijke voorziening vreemdelingen

-184.000

* proeftuinen cultuur

-200.000

10.1.1

Stelposten i.r.t. gf

298.000

10.1.1

Gemeentefondsuitkeringen algemene uitkering (september circulaire)

815.000

10.1.1

Gemeentefondsuitkeringen met verrekening: cq. vrijval (september)

* WMO ambulantisering

-89.000

* integratieuitkering Beschermd wonen; ambulantisering

-1.555.000

* kerkenvisie

-75.000

* verkiezingen; experiment centrale stemopneming

-10.000

Subtotaal categorie A

-4.569.136

B.

Aanvragen knelpunten en bestedingsaanvragen

1.1.2

Regionale aanpak LHBTI

25.000

1.2.3

Meerkosten renovatie toplaag kunstgrasvelden

46.500

Activering investering

-46.500

1.3.2

Lagere huurinkomsten Brede School

45.000

1.3.3

Capaciteitsuitbreiding onderwijshuisvesting

50.000

1.3.3

Plaatsen noodlokalen

200.000

2.1.1

Berichtenverkeer CAK

25.000

2.1.1

Sociaal Wijkteam

65.000

2.1.1

Herindicatie Topsegment Jeugd

30.000

2.1.3

Wmo verstrekkingen volumegroei 2019

1.125.000

10.1.1

Dekking: inzet stelpost volumegroei 

-400.000

10.1.1

Dekking: stelpost abonnementstarief

-300.000

2.1.3

Wmo Thuisondersteuning

-1.000.000

2.2.1

Inkoop dienstverlening Tiem

268.508

Bijdrage risicoreserve Wezo

-122.796

2.2.1

Bijgestelde realisatie Tiem

864.017

Bijdrage afkoopsom andere gemeenten

-381.362

Onttrekking aan risicoreserve Wezo

-360.000

2.3.2

Jeugdhulp volumestijging  RSJ

800.000

Dekking: lokaal budget jeugd

-400.000

Dekking: stelpost volumeontwikkeling

-400.000

2.3.2

Verwachte toename uitgaven jeugd (50% bandbreedte)

900.000

10.1.1

Dekking: behoedzaamheidsmarge sociaal domein

-900.000

3.3.2

Beschermd wonen (gemeentelijk deel)

-500.000

10.1.1

Storting reserve NUTW sociaal; opvang uitgeprocedeerde asielzoekers

132.000

10.1.1

Dekking stelposten concern

-132.000

4.1.1

Bijstandslasten

450.000

4.3.2

Schulddienstverlening aan ondernemers

60.000

4.3.2

Opbrengst schulddienstverlening aan ondernemers

-60.000

4.3.2

Beschermingsbewind

125.000

4.3.2

WSNP

120.000

5.2.1

Kosten rechtszaak JC Decaux

60.000

6.1.3

Programma aanpak stikstof

150.000

6.1.3

Geo-informatie

56.000

6.1.5

Opruimen gronddepot nabij WRZV

40.000

6.2.1

Draagvlak Westenholte -Stins

20.000

6.3.3

Verlenging proef scanauto

190.000

Dekking: inkomsten naheffingsaanslagen

-190.000

7.1.1

Uitvoering werkplan Holtenbroek

120.281

Dekking: reserve nog uit te voeren werken fysiek

-120.281

7.3.1

Afval: Kosten en opbrengsten PMD

495.786

Afval: egalisatie met voorziening afval (PMD)

-495.786

7.3.3

Eikenprocessierups

80.000

7.3.4

Programma Aanpak Stikstop & PAS

20.000

8.1.2

Lobby en netwerken

25.000

10.1.1

Bezuinigingstelpost Beheer openbare ruimte

76.000

Subtotaal categorie B

855.367

Totaal resultaat Berap categorie A en B

-3.713.769

ga terug