Berap 2019-2

Samenvatting

Voor wat betreft de uitvoering van de vastgestelde Begroting 2019, worden er bij de doelen geen beleidsmatige afwijkingen gerapporteerd. Op financieel vlak is er wel sprake van afwijkingen.
Per saldo resulteert de Berap 2019-2 in een voordelig resultaat van € 3,7 miljoen en kenmerkt zich door een tweetal ontwikkelingen, te weten:

  • Uitvoering van het bestaande beleid.
  • Nieuwe aanvragen

In de uitvoering van het bestaande beleid zien we diverse mee- en tegenvallers. De grootste meevallers betreffen de areaalgroei in de OZB, een voordelig resultaat van de GGD over 2018, een hogere rijksbijdrage beschermd wonen, lagere kosten voor WMO thuisondersteuning en een hogere gemeentefondsuitkering  in de mei circulaire als gevolg van de compensatie van het Rijk voor de toenemende jeugduitgaven, actualisatie van de verdeelmaatstaven en een lager accres van het gemeentefonds.

De belangrijkste tegenvallers zijn de lagere accresraming in de septembercirculaire van het gemeentefonds, de lagere opbrengstraming inzake het btw-compensatiefonds, een lager exploitatieresultaat Tiem over 2019 dat gedekt wordt door een onttrekking van € 0,36 miljoen uit de risicoreserve Wezo en een hoger tekort op de bijstandsuitgaven van € 0,45 miljoen. Verder is er sprake van een volumestijging WMO verstrekkingen van € 1,12 miljoen. De kosten als gevolg van de volumestijging worden voor € 0,4 miljoen gedekt uit de beschikbare begrotingspost volumeontwikkeling en voor € 0,3 miljoen uit de beschikbare stelpost voor verwachte volumegroei als gevolg van de invoering van het abonnementstarief WMO.
Tenslotte houden we rekening met  een verwachte volumestijging in de uitgaven jeugdhulp in 2019. De RSJ heeft een globale inschatting gemaakt van de uitgaven op jeugd, waarin ze inschatten dat de uitgaven binnen een bandbreedte van € 0,4 tot € 2,2 miljoen zullen stijgen. Omdat sprake is van een grote mate van onzekerheid voegen we 50% van de bandbreedte toe aan het budget voor jeugd, zijnde € 1,3 miljoen. Hiervan vangen we € 0,4 miljoen op vanuit de concernpost volumeontwikkeling en € 0,9 miljoen zetten we in vanuit de behoedzaamheidsmarge sociaal domein. Het risico op hogere jeugduitgaven in 2019 wordt afgedekt via het algemeen weerstandsvermogen. Indien de uitgaven lager uitvallen dan vindt bij de jaarrekening verrekening met de algemene middelen plaats. Daarnaast is sprake van nadelige verrekeningen over de afgelopen jaren in de jeugdhulp van € 0,4 miljoen. In 2019 kunnen deze uitgaven worden opgevangen binnen het lokale jeugdbudget.  

Een aantal ontwikkelingen, ambities of knelpunten hebben geleid tot nieuwe aanvragen waarvoor wij in 2019 als eerste aanloop middelen beschikbaar stellen. De doorloop naar latere jaren wordt verwerkt in de begroting 2020 en de Perspectiefnota 2021 – 2024. Hierbij gaat het om de volgende onderwerpen:
Regionale aanpak LHBTI (Lesbisch-, Homo-, Bi-, Transgender, Intersekse-beleid), Meerkosten renovatie toplagen kunstgrasvelden, lagere huurinkomsten Brede School, analyse en evaluatie Sociaal Wijkteam, Herindicatie Topsegment Jeugd, hogere kosten beschermingsbewind en kosten van het programma aanpak stikstof.

Naast bovenstaande mee- en tegenvallers zijn er diverse budgetneutrale mutaties. Zoals verrekeningen met het gemeentefonds voor beschermd wonen, die Zwolle als centrumgemeente ontvangt en toegevoegd worden aan het budget beschermd wonen of de kosten van de definitieve bushaltes in Stadshagen die bekostigd worden vanuit een provinciale subsidie.

Het raadsvoorstel van de Berap 2019-2 vindt u hier.

Financiële samenvatting
Onder de knop ‘Financiën’ treft u een overzicht aan met daarin alle financiële mutaties. Via de linkjes in dat overzicht kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie. Daarnaast is onder ‘bijlagen’ de periodieke begrotingswijziging opgenomen. In de periodieke begrotingswijziging hebben wij de mutaties op de programmabudgetten opgenomen waartoe het college al eerder dit jaar heeft besloten.

Conform de verordening 212 dient zowel de Berap als de periodieke wijziging door de Raad te worden vastgesteld.

ga terug