Berap 2019-2

Programma 7. Vitale wijken

Doel 7.3.4 We voorkomen gezondheidsrisico’s door verontreiniging van bodem, grondwater, lucht, geluid of externe veiligheid

Afwijking op activiteiten uit Berap 2019-2

Bedrijvenregeling Gebiedsbeheersplan

Budgettair neutraal€ 0

In juni 2016 is er een aanvraag voor subsidieverlening voor de aanpak van bodemverontreinigingsgevallen in het kader van de bedrijvenregeling ingediend door de Gebiedsbeheerder Zwolle Centraal. Het betrof een aanvraag voor fase 1; de gebiedsgerichte aanpak van ondergrond/pluim voor een totaal van 77 locaties die reeds zijn aangemeld in het kader van de Bedrijvenregeling. Het betreft een gezamenlijke aanvraag omdat de gebiedsbeheerder verantwoordelijk, en daarmee feitelijk eigenaar, is voor de problematiek in de ondergrond. Het ministerie heeft voor de 77 locaties een subsidie ad. € 300.300 toegekend. Deze subsidie wordt toegevoegd aan de reserve gebiedsbeheersplan Zwolle Centraal ten behoeve van de uitvoeringskosten gedurende de verdere looptijd.

Programma Aanpak Stikstof

Aanvullende uitgaven€ 20.000

Er bestaat op dit moment veel onzekerheid over het verlenen van vergunningen, het voortzetten van projecten en bestemmingsplanprocedures. Zoals in de informatienota van 3 juli jl. aan de raad is vermeld is de collectieve passende beoordeling via het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door de uitspraak van de Raad van State komen te vervallen. De uitspraak van de Raad van State raakt alle activiteiten met stikstof depositie (agrarische activiteiten, vergunningen voor niet agrarische bedrijven, woning en utiliteitsbouw en infrastructurele activiteiten. Veel lopende vergunningaanvragen, projecten en woningbouwplannen worden nu aangehouden en pas behandeld wanneer nieuwe richtlijnen van Rijk en provincie omtrent berekening en intern salderen bekend is. Wij verwachten deze in de loop van september.

E.e.a. betekent dat er straks veel zaken tegelijk liggen die afgehandeld en (opnieuw) beoordeeld moeten worden. Dit vraagt om het vaststellen van een proces voor afhandeling en prioriteitstelling. Daarnaast moeten wij ons richten op het toetsen van ingediende berekeningen en het (laten) verrichten van berekeningen voor eigen projecten. We zullen regelmatig moeten afstemmen met de provincie. Hiervoor is een stikstofteam in het leven geroepen.

De extra inzet ramen wij op in totaal op ongeveer 2 fte gedurende anderhalf jaar plus de inhuur van een extern adviesbureau voor het uitvoeren van berekeningen eigen projecten. Dit betekent dat er een bedrag van € 170.000 wordt gevraagd in de Berap 2019-2 (waarvan € 150.000 op doel 6.1.3 en € 20.000 op doel 7.3.4.). In de Begroting 2020 zit het bestedingsvoorstel voor € 250.000 voor de jaarschrijf 2020.

ga terug