Berap 2019-2

Programma 7. Vitale wijken

Doel 7.1.3 We zorgen dat alle gebieden een hoogwaardige water - groen- en recreatiestructuur krijgen en houden

Afwijking op activiteiten uit Berap 2019-2

Bomenfonds Groot Wezenland

Budgettair neutraal€ 0

Vanuit het project Groot Wezenland is afgesproken dat de projectontwikkelaar een bijdrage van 60.000 euro doet om bij te dragen aan groen in de omgeving van de ontwikkellocatie Wezenland. Specifiek is het bedrag bedoeld om de boomstructuur aan Groot Wezenland sluitende te maken. Op de huidige parkeerplaats is deze boomstructuur nu onderbroken.

Onderhoudskosten Katerveersluizen

Budgettair neutraal€ 0

Voor de instandhouding van de Katerveersluizen, dat een rijksmonument is, heeft het Restauratiefonds een subsidie toegekend zijnde 50% van de kosten. De totale subsidiabele kosten bedragen €116.666, verdeeld over de jaren 2017 t/m 2022. Het deel voor 2019 is niet in de begroting opgenomen en wordt bij deze geëffectueerd, betreft zowel kosten als baten.

Engelse Werk

Budgettair neutraal€ 0

Wij hebben bij Het Restauratiefonds een aanvraag ingediend voor een subsidie instandhouding monumenten (Sim) 2018 voor het in stand houden van het Engelse Werk. De subsidie is voor meerdere jaren toegekend, in totaal gaat het om een subsidie van € 70.893, verdeeld over zes jaren t/m 2025. Dit is 50% van de totale kosten, de andere 50% komt uit de reguliere budgetten. Voor 2019 gaat het om een bedrag van € 10.638 aan hogere kosten, die we uit deze subsidie bekostigen.

Bezuinigingsstelpost beheer openbare ruimte

Er staat in de begroting al een jaar of 7 een bezuinigingsstelpost ad € 76.000 die niet ingevuld kan worden omdat het werkveld, waar de bezuiniging betrekking op had, in 2012 is uitgeplaatst naar ROVA en uitkomst van de onderhandelingen met ROVA was, dat de bezuinigingsopdracht op het onderdeel Uitvoering groenonderhoud niet doorgezet kon worden naar ROVA. In 2012 is verzuimd om dit vervolgens formeel te regelen. Gelet op de sinds 2013 door al Groenbeheer gerealiseerde bezuinigingen en de opgave die Groenbeheer op dit moment al heeft om ziekten en plagen zoveel mogelijk binnen de bestaande begroting op te lossen is het niet opportuun om Groenbeheer een extra bezuinigingsopdracht mee te geven. De stelpost staat op doel 10.1.1, maar heeft een inhoudelijke relatie met doel 7.3.1

ga terug