Berap 2019-2

Programma 2. Inwonersondersteuning

Doel 2.2.1 Samen met werkgevers ondersteunen we inwoners met arbeidspotentieel, vallend onder de Participatiewet, om deel te nemen aan de arbeidsmarkt

Afwijking op activiteiten uit Berap 2019-2

Rijksbijdrage statushouders

Aanvullende inkomsten€ 185.000

De rijksmiddelen voor maatschappelijke begeleiding statushouders ad. € 185.000 worden via programma 2. Inwonersondersteuning gestort in de reserve nog uit te voeren werken 'sociaal'. Dit ter dekking van de in 2020 en 2021 geraamde rijksbijdrage inzake het budget voor statushouders.

Inkoop dienstverlening Wsw

Aanvullende uitgaven€ 145.713

Vijf gemeenten waaronder de gemeente Zwolle hebben een uitvoeringsovereenkomst met Tiem voor de uitvoering van de Wsw. De ontwikkeling die wij zien, is dat het steeds moeilijker wordt om de SW-medewerkers die beschut werken alsnog te kunnen detacheren. Dit wordt onder andere veroorzaakt door toenemende beperkingen bij deze doelgroep, door de hoge druk die werkgevers momenteel ervaren in het nakomen van hun leveringsafspraken (deze druk wordt doorgelegd naar werknemers), onvoldoende kansen voor groepsdetacheringen (waar de huidige beschut werken groep in kan functioneren) en de mismatch die zich in Zwolle voordoet als het gaat om vacature versus aanbod. Beschut binnen kent een hogere inkoopprijs dan detacheren. De totale inkoopprijs (beschut binnen en detacheringen) komt voor 2019 € 122.796 hoger uit dan begroot. Hier staat dekking vanuit de reserve Tiem tegenover.

De verwachting is dat voor deze doelgroep dit knelpunt ook in 2020 zal ontstaan. Daarom wordt voorgesteld om in 2020 € 80.000 toe te kennen om dit knelpunt op te lossen. Daarnaast is in de meicirculaire 2019 € 145.712 extra rijksmiddelen ontvangen voor de hogere uitgaven cao – lonen Wsw. Deze middelen worden doorgegeven aan Tiem.

Bijgestelde realisatie Tiem

Aanvullende uitgaven€ 122.655

Tiem heeft de doorkijk naar de realisatie 2019 in beeld. Daaruit komt een positief exploitatieresultaat van € 133.000 naar voren. Dit is € 190.000 lager dan het door Tiem begrote resultaat 2019 van € 323.000 positief. Dit wordt veroorzaakt door:

  • De recente cao-onderhandelingen die zijn gevoerd, hebben er toe geleid dat alle medewerkers die onder de CAR UWO vallen een extra eenmalige financiële uitkering krijgen in 2019. Dit geeft € 67.000 aan meerkosten die ten laste komen van de realisatie 2019. De structurele loonstijging was wel begroot
  • Verder hebben zich in 2019 frictiekosten voorgedaan met name op het gebied van werkplekkosten, opleidingen, beveiliging en communicatie / PR (totaal € 203.000). € 123.000 van deze kosten komt eveneens ten laste van de realisatie 2019. En voor € 80.000 betreft het extra frictiekosten.
  • Begin 2019 was 94% van het pand verhuurd. Door faillissement van 1 van de huurders, zijn er onvoorzien verhuurbare meters kantoorruimte vrijgekomen. Deze worden momenteel actief onder de aandacht gebracht op de markt. Dit heeft nog niet geleid tot verhuur van deze ruimte. In 2019 bedraagt het totaal aan leegstandskosten € 90.000. Wel zien we positieve ontwikkelingen die er toe kunnen leiden dat in 2020 de ruimte bezet zal zijn. Maar vooralsnog houden we in de Begroting 2020 ook voor 2020 rekening met een leegstandstekort van € 82.000.

Mede door deze ontwikkelingen wordt er in 2019 totaal € 360.000 gevraagd vanuit de risicoreserve Tiem omdat dit incidentele kosten betreft. De storting van de jaarschijf 2019 in de reserve bedraagt € 381.362. Voor beschut werk nieuw heeft de gemeente in de meicirculaire 2019 € 122.655 aan extra rijksmiddelen ontvangen. Deze middelen worden doorgegeven aan Tiem.    

Afwijking op projecten uit Berap 2019 -1

Project- en reservedoorlichting

Lagere uitgaven€ -250.000

Businesscase 'naar werk'

Het doel van het project is de uitstroom naar een reguliere dienstbetrekking of inkomsten als zelfstandig ondernemer. Er is voor de periode 2019 - 2020 nog een budget nodig van circa € 500.000 terwijl er € 750.000 beschikbaar is. Er kan dus een bedrag van € 250.000 vrijvallen.

ga terug