Berap 2019-2

Programma 6. Toekomstgerichte stad

Doel 6.4.4 We versterken onze positie op het gebied van klimaatadaptatie en dragen daarmee bij aan een leefbare en economisch krachtige delta

Afwijking op activiteiten uit Berap 2019-2

Bijdrage riolering Klimaatadaptatie

Budgettair neutraal€ 0

Met het vaststellen van de PPN 2020 - 2023 is besloten dat het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) een financiële bijdrage van € 150.000 levert aan het programma klimaatadaptatie t.b.v. het beperken van (grond)wateroverlast. Als gevolg van de implementatie van een efficiëntere werkwijze binnen het onderdeel rioolreiniging, zijn de kosten van de ROVA met € 97.000 verminderd. Dit levert financiële ruimte op binnen het GRP en daarom wordt voorgesteld om ook in 2019 de bijdrage te verhogen van € 70.000 naar € 150.000. Hier is rekening mee gehouden binnen het programma klimaatadaptatie.

In 2018 is ook vanuit GRP een financiële bijdrage ad € 70.000 aan klimaatadaptatie verstrekt. Zowel de bijdrage 2018 van € 70.000 als de bijdrage 2019 van € 150.000 zijn afkomstig van doel 7.1.3 en moeten nog aan het programma klimaatadaptatie worden toegevoegd.

In het GRP 2016-2020 ligt de focus naast de zorg voor riolering, regenwater en grondwater op de klimaatbestendige stad. Het GRP draagt onder andere bij in het opstellen van een klimaatadaptatiestrategie door het beschikbaar stellen van menskracht en uitvoering. De bijdrage aan het programma klimaatadaptatie is o.a. hiervoor bedoeld.

Budgetneutrale overboeking tussen doelen (hoogwaterbeschermingsprogramma)

Bij de Perspectiefnota 2020 - 2023 zijn middelen (€ 110.000) ten behoeve van het hoogwaterbeschermingsprogramma volledig toegevoegd aan programma 7. Vitale wijken. Dat is onjuist. Het budget dient deels bij doel 7.1.3 (We zorgen dat alle wijken een hoogwaardige groen- en recreatiestructuur hebben en dat zij een goede verbinding hebben met een goed ingericht buitengebied) en deels bij doel 6.4.4 (We versterken onze positie op het gebied van klimaatadaptatie en dragen daarmee bij aan een leefbare en economisch krachtige delta). Dit betekent dat de besteding deels verschuift van programma 7 naar programma 6. Dat wordt hierbij gewijzigd.

ga terug