Berap 2019-2

Programma 6. Toekomstgerichte stad

Doel 6.1.2 We zorgen voor een stad met ruimtelijke kwaliteit en heldere toekomstbestendige ruimtelijke structuren op niveau van concrete projecten en initiatieven

Afwijking op activiteiten uit Berap 2019-1

Spooraanpassing Zwolle - Herfte

Lagere inkomsten€ 200.000

Voor inzet rond de spooraanpassing Zwolle - Herfte is de dekking in eerste instantie gevonden in de reserve incidentele bestedingen voor een bedrag van € 400.000. Er was van uitgegaan dat de verhuur- en verkoopopbrengsten van gronden aan ProRail € 400.000 zouden gaan bedragen. Bijna alle onderhandelingen zijn gevoerd, maar een en ander heeft uitgewezen dat de opbrengst ongeveer de helft zal zijn. Dit komt omdat er minder grond verkocht dan wel verhuurd is, de verkoop- en verhuurprijs door een onafhankelijk taxateur lager zijn vastgesteld en de huurtermijn korter is dan aanvankelijk is ingeschat. Daardoor zal naar verwachting € 200.000 minder terugkomen in de reserve incidentele bestedingen.

Weezenlanden Noord

Aanvullende uitgaven€ 135.000

De woningbouwcorporatie Openbaar Belang, als eigenaar van de grond, zoekt door middel van een tender een marktpartij die de woningen en de buitenruimte gaat ontwikkelen. De ontwikkelaar maakt een stedenbouwkundig-plan en een bestemmingsplan.

Gezien de grote verstedelijkingsopgave en onze ambities ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit, parkeren en het bezit van grond vraagt dit gemeentelijke begeleiding. Deze begeleiding is komend jaar voor het opstellen van een voor- en anterieure overeenkomst, het beoordelen en / of adviseren bij de tender en het begeleiden van het opstellen van een stedenbouwkundigplan en bestemmingsplan. De plankosten worden zoveel mogelijk verhaald via de voor- en anterieure overeenkomst maar niet alle kosten zijn te verhalen. Verwacht wordt dat, naast de € 65.000 die beschikbaar zijn gesteld voor 2019, de kosten kunnen oplopen tot totaal 200.000. Na afronding van de overeenkomst in 2019 is bekend in hoeverre de plankosten kunnen worden gedekt door de ontwikkelende partijen (op basis van de grondexploitatiewet).

Zoals in de in oktober 2018 vastgestelde visie is benoemd kan het toevoegen van 320 woningen enkel als de omgeving leefbaar blijft met een groene aantrekkelijke buitenruimte. Bij de visie is gemeld dat de raad op een later moment een investeringsvoorstel zou ontvangen over de herinrichtingen van de omliggende openbare ruimte (contramal) en wat de bijdrage is van de gemeente voor de ontwikkeling van het gebied.

Afwijking op projecten uit Berap 2019-2

Herontwikkeling Weezenlanden Noord

Budgettair neutraal

Voor het project Weezenlanden-Noord zijn in 2018 extra plankosten van € 38.000 gemaakt voor het afronden van de visie. Deze visie is in november 2018 vastgesteld. Daarnaast is veel aandacht besteed aan de parkeervraag in het gebied, het concept stedenbouwkundig plan en het opstellen van een technisch programma van eisen (mocht de gemeente de buitenruimte overnemen van de ontwikkelaar). De overschrijding is bij de jaarrekening 2018 gedekt uit het budget Bijdrage Visies / Ruimtelijke plannen, maar dit moet begrotingtechnisch nog aan zowel de uitgaven- als inkomstenkant verhoogd moeten worden.

Roelenweg Oost

Budgettair neutraal

Het project aan de Burgemeester Roelenweg voorziet in de realisatie van een vierde gebouw (gebouw D), bestaande uit circa 110 studentenwoningen en 23 parkeerplaatsen (inclusief bijbehorende voorzieningen). Voor de te maken gemeentelijke inzet wordt van de ontwikkelaar een bijdrage ontvangen van bijna € 71.000 (anterieure overeenkomst).

Dit krediet stond voorheen onder doel 3.3.1 vanwege de combinatie wonen & zorg, maar vanwege de realisatie van woningen in het vierde gebouw wordt het krediet overgezet naar doel 6.1.2 (wonen).

ga terug