Berap 2019-2

Programma 7. Vitale wijken

Doel 7.3.1 Zwolle zonder afval; uit het afval van vandaag ontstaan de grondstoffen van morgen

Afwijking op activiteiten uit Berap 2019-2

Fictieve btw - afval

Aanvullende uitgaven€ 41.278

Jaarlijks wordt de afvalstoffenheffing vastgesteld aan de hand van verwachte kosten en opbrengsten. Een van de onderdelen van de berekening betreft de fictieve btw. Deze fictieve post btw dat aan het product Afval toegerekend mag worden, hoort namelijk hoger te zijn, ruim € 41.000. Bij de vaststelling van de afvalstoffenheffing 2019 is hier wel rekening mee gehouden en dat geldt ook voor de egalisatie met de voorziening Afval. Echter is in de primaire begroting 2019 deze last van € 41.000 nog niet meegenomen. De toerekening van de fictieve btw leidt tot een bate ten gunste van het resultaat.

Kosten en opbrengsten PMD

Budgettair neutraal

Voor het sorteren en vermarkten van PMD (Plastic kunststofverpakking / Metaal /  Drankenkarton) is een nieuw contract afgesloten. Dit contract zal leiden tot hogere kosten (+€ 70 per ton PMD). Daarnaast is het scheidingspercentage van PMD lager dan vooraf verwacht (50% versus 75%). Dit leidt enerzijds tot extra te maken kosten achteraf om het afval beter gescheiden te krijgen voordat het aangeleverd wordt aan de verwerker en anderzijds tot een lagere opbrengst / vergoeding van het Afvalfonds. Tevens wordt de vergoeding per ton plastic ook jaarlijks lager.

Aan de kostenkant wordt een nadeel verwacht van € 216.000 en aan de opbrengstenkant een lagere vergoeding / opbrengst van € 279.000; in totaal een nadeel van € 496.000. Dit nadeel wordt geëgaliseerd met de voorziening Afval.

Er volgt nog een afzonderlijke notitie over de afvalproblematiek.

Kwijtschelding afval en opbrengst afvalstoffenheffing

Budgettair neutraal€ 0

De lasten voor kwijtschelding nemen jaarlijks toe. Zie tevens de gemelde afwijking op doel 4.1.1. Er wordt door GBLT een nadeel op kwijtschelding voor het onderdeel Afval geraamd van € 154.000. In dit bedrag zijn tevens afwikkelingen over voorgaande jaren meegenomen. Naast deze tegenvaller is een hogere opbrengst te verwachten op de afvalstoffenheffing voor een bedrag van € 142.000. De oorzaak hiervan ligt voornamelijk bij een hoger aantal opgeleverde woningen in de tweede helft van 2018 dat tot een extra inkomst leidt in 2019. Het saldo op Afval ad € 12.000 wordt geëgaliseerd met de voorziening Afval.

Bij de PPN 2021-2024 zal, conform de toezegging van het college, de systematiek van doorbelasting van de lasten van kwijtschelding worden doorgelicht en aan u worden voorgelegd.

Afwijking op activiteiten uit Berap 2019-1

Oninbaar afval (uitgave)

Aanvullende uitgaven€ 63.000

De onder programma 10. Algemene Dekkingsmiddelen verhoogde post oninbaar wordt conform bestaand beleid doorbelast aan de begrotingsonderdelen waar de oninbare bedragen betrekking op hebben. Van de ophoging van de post oninbaar heeft € 63.000 betrekking op het product afval. Het nadeel wordt verrekend met de egalisatievoorziening afval. De aanpassing werkt ook door naar latere jaren.

Oninbaar afval (dekking)

Lagere uitgaven€ -63.000

Zie hierboven.

ga terug