Berap 2019-2

Periodieke wijziging 2019-2

Toelichting: De formele grondslag voor de periodieke begrotingswijziging is gelegen in de Verordening 212.

Artikel 4.Uitvoering begroting

  1. Het college stelt regels vast die waarborgen dat de uitvoering van de begroting rechtmatig, doelmatig en doeltreffend verloopt.
  1. Het college draagt er zorg voor dat :

a.   wijzigingen op de oorspronkelijk geraamde lasten en baten in de programmabegroting geautoriseerd worden door de raad, indien deze wijzigingen leiden tot een verandering van de omvang van een programmabudget
b.   de werkelijke lasten en baten op de juiste wijze worden toegewezen aan de programma’s in de programmabegroting

  1. Het college is bevoegd bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar te besluiten tot herschikking tussen programma’s, onder de voorwaarden dat

a.   de herschikking budgettair neutraal is voor de lopende begroting en de doorwerking naar toekomstige begrotingen
b.   als er sprake is van nieuw beleid de herschikking per keer het bedrag van € 50.000 niet mag overschrijden
c.   de herschikkingen afzonderlijk, ter besluitvorming door de raad, worden gemeld bij de beleidsrapportage respectievelijk periodieke begrotingswijziging.

4.   Het college is bevoegd bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar te besluiten tot herschikking binnen een programma, onder de voorwaarden dat

a.   de herschikking budgettair neutraal is voor de lopende begroting en de doorwerking naar toekomstige begrotingen
b.   als er sprake is van nieuw beleid de herschikking per keer het bedrag van € 50.000 niet mag overschrijden
c.   de herschikkingen afzonderlijk, ter besluitvorming door de raad, worden gemeld bij de beleidsrapportage respectievelijk periodieke begrotingswijziging.

2e periodieke begrotingswijziging 2019:

Programma / Doel

Datum B&W

Omschrijving activiteit of krediet/project

Financiële afwijkingen

1. samenleving

Doel 1.3.3

16 april 2019, 11a

Voorbereidingskrediet locatieonderzoek nieuwbouw

50.000

uitg.

Van der Capellenschool SG

Reserve incidentele bestedingen

50.000

ink.

Toelichting:

De gemeenteraad heeft op 9 juli 2018 een krediet beschikbaar gesteld voor nieuwbouw van de Van der Capellenschool op het naastgelegen sportveld aan de Lassuslaan.Mede door de ontwikkelingen op de beschikbaarheid van ruimte voor bewegingsonderwijs, de leerlingaantallen en de overweging om te kiezen voor een energieneutraal gebouw is een verdiepend locatieonderzoek gewenst.

5. Ondernemende en levendige stad

Doel 5.3.2

11 december 2018

Inzet budget voor placemaking Luttekestraat en Stationsgebouw

40.000

uitg.

Bijdrage provincie

40.000

ink.

Toelichting:

Met het stadsarrangement hebben de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle afspraken gemaakt over de gezamenlijke inzet voor de binnenstad/het stedelijk centrumgebied. Een van de concrete projecten uit het stadsarrangement is placemaking voor de Luttekestraat en het Stationsgebouw.

6. Toekomstgerichte stad

Doel 6.1.2

5 februari 2019, 11c

Plan van aanpak verkenning Hessenpoort 3

50.000

uitg.

Reserve incidentele bestedingen

50.000

ink.

Toelichting:

Ten behoeve van kosten die gepaard gaan met de verkenning en haalbaarheid van Hessenpoort 3 zijn nog geen dekkingsmiddelen beschikbaar.

7. Vitale wijken

Doel 7.1.4

11 december 2018

Inzet budget voor placemaking Statenzaal

20.000

uitg.

Bijdrage provincie

20.000

ink.

Toelichting:

Met het stadsarrangement hebben de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle afspraken gemaakt over de gezamenlijke inzet voor de binnenstad/het stedelijk centrumgebied. Een van de concrete projecten uit het stadsarrangement is

ga terug