Berap 2019-2

Programma 7. Vitale wijken

Doel 7.1.4 Het gemeentelijk vastgoed versterkt de maatschappelijke betrokkenheid in de wijken en stad

Afwijking op activiteiten uit Berap 2019-2

Vergoeding btwkosten op Sportaccommodaties vanuit Specifieke Uitkering SPUK

Budgettair neutraal€ 0

Per 1 januari 2019 is sport komen te vallen onder de btw-vrijstelling. Daarmee wordt de btw een kostenpost voor gemeenten. Voorheen kon de btw in aftrek worden genomen, maar vanaf 2019 is dat niet meer het geval. Ter compensatie van de extra btw-last heeft het Rijk een Specifieke Uitkering (SPUK) ingesteld. Intentie is om alle btw-lasten die voortkomen uit de btw-vrijstelling te compenseren vanuit de SPUK. De SPUK regeling kent overigens wel een subsidieplafond. Zie ook doel 1.2.3

Nutskosten zwembad

Budgettair neutraal€ 0

Bij het opstellen van de begroting 2019 zijn abusievelijk zowel de lasten voor de nutskosten van het zwembad aan de Ossenkamp 7 als de inkomsten die we daarvoor ontvangen, niet geraamd. Dit was in de verleden jaren wel altijd structureel in de begroting opgenomen. Dit betreft een eenmalig herstel en is budgetneutraal. Voor de volgende jaren zijn deze kosten weer opgenomen in de begroting.

Afwijking op activiteiten uit Berap 2019-1

Capaciteit Vastgoed

Aanvullende uitgaven€ 26.375

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting en bewegingsonderwijshuisvesting. Daarbij gaat het onder andere om nieuwbouw en renovatie, capaciteitsuitbreiding en tijdelijke huisvesting. Enige jaren geleden is het onderhoud van schoolgebouwen van de gemeente overgedragen aan de schoolbesturen. Deze wettelijke overheveling van taak gebeurde in een tijd waarin de gemeente Zwolle in het kader van bezuinigingen sterk bezig was met reductie van capaciteit. De capaciteit is in die periode met 1 fte verlaagd.

Het onderwijshuisvestingsbestand in Zwolle is sterk verouderd. Dit betekent het komende decennium een grote vernieuwingsopgave, zowel in levensverlengende renovaties als totale nieuwbouw. De komende tien jaren staat er ruim 150.000 m2 bvo schooloppervlakte (circa 60 schoolgebouwen van 40 jaar of ouder) op de nominatie voor renovatie of nieuwbouw. Gelet op de omvangrijke opgave waar het maatschappelijk vastgoed voor staat, is inzet benodigd om hier regie op te kunnen voeren. Om dit proces in goede banen te leiden is (structurele) uitbreiding met 1 fte nodig.

Het effect op 2020 en verder is opgenomen als onderdeel van de Perspectiefnota 2020 - 2023.

Afwijking op projecten uit Berap 2019 -1

Project- en reservedoorlichting

Lagere uitgaven€ -9.750

Stadkamer aankoop en verbouw

Het project is afgerond en er resteert een bedrag van € 242.361. De structurele kapitaallasten van dit bedrag ad € 9.750 vallen vrij.

ga terug