Berap 2019-2

Programma 2. Inwonersondersteuning

Doel 2.3.2 We bieden een kwalitatief passend aanbod aan jeugdhulp (niet vrij toegankelijk) bij problemen met opvoeden en opgroeien, geestelijke problematiek, stoornissen en beperkingen

Afwijking op activiteiten uit Berap 2019-2

Jeugdhulp

Aanvullende uitgaven€ 1.300.000

Op basis van de eerste kwartaalrapportage 2019 van de RSJ was het beeld dat de uitgaven jeugdhulp 2019 redelijk overeen zouden komen met de zorglasten over 2018 (zie Berap 2019/1). Echter, de RSJ heeft recentelijk in een tussenrapportage een "verlies waarschuwing" afgegeven. Op basis van een globale inschatting van de jeugduitgaven via de RSJ wordt een nadeel in 2019 geprognosticeerd met een bandbreedte tussen € 0,4 miljoen en € 2,2 miljoen. Daarnaast is sprake van verrekeningen over voorgaande jaren ad € 0,4 miljoen die opgevangen kunnen worden binnen het lokaal budget voor jeugd.

De bandbreedte geeft de mate van onzekerheid aan, maar geeft wel aan dat de uitgaven toenemen. Om op deze ontwikkeling in te spelen stellen we voor het budget op jeugd te verhogen met € 1,3 miljoen, zijnde 50% van de bandbreedte. Blijkt bij de jaarrekening dat de uitgaven lager uitvallen dan wordt het voordeel verrekend met de algemene middelen. Vallen de uitgaven hoger ui t dan komen ze ten laste van de algemene middelen. Het risico op overschrijding van het budget is opgenomen in het algemeen weerstandsvermogen.

De budgetverhoging jeugd in 2019 ad € 1,3 miljoen vangen wij op door de inzet van € 0,4 miljoen uit de concernpost volumeontwikkelingen Wmo en jeugd en € 0,9 miljoen ten laste te brengen van de behoedzaamheidsmarge sociaal domein. Beide posten staan onder programma 10.

De toename van de zorglasten liggen in het top- en hoge middensegment (zware zorg, verblijf/GGZ). Het lijkt er op dat de uitstroom van jeugdigen hier stagneert en de kosten toenemen voor alle gemeenten in de regio IJsselland. Met de inzet van een relatiemanager voor de gemeente Zwolle, doorontwikkeling regionale inkoopmodel, her-indicering top segment en verlengde jeugdzorg in Zwolle door Sociaal Wijkteam, regionale analyse op zorgaanbieders die overschrijden en aanscherping verwijzing derden stroom (huisartsen en GI) willen we vanuit de gemeente Zwolle kunnen sturen op de volumestijging in de jeugdhulp.

De ingezette maatregelen hebben mogelijk pas in 2020-2021 effect op de afname van kosten in het top- en hoge middensegment.

De budgetverhoging zetten wij door naar de begroting 2020 en dekken wij uit de daarvoor bestemde concernpost volumeontwikkeling Wmo en jeugd.

Afwijking op activiteiten uit Berap 2019-1

Capaciteit Jeugd

Aanvullende uitgaven€ 195.500

Met de decentralisaties sociaal domein is dit taakgebied qua omvang (inhoud en budget) verdubbeld. Dit heeft zich onder andere vertaald in een sterk toegenomen beroep op de beleidscapaciteit. Op onderdelen is de personeelsformatie uitgebreid en daarmee passend gemaakt bij de nieuwe taken & opgaven. Het onderdeel Jeugdhulp is, zo blijkt na ruim drie jaar, onvoldoende meegegroeid. De vele complexe en urgente vraagstukken op het terrein van jeugd vragen om basisformatie die goed op orde is. Onze (richtinggevende) inbreng en samenwerking op ontwikkelagenda’s van voorschoolse opvang, scholen, sociale wijkteams, GGD en vele andere organisaties in lokaal en regionaal verband zijn onlosmakelijk verbonden met het halen van de beoogde transformatiedoelen. Het is daarom nodig om de formatieve basis te verstevigen en aan te vullen met twee structurele formatieplaatsen en incidentele uitbreiding voor 2019.

Het effect op 2020 en verder is opgenomen als onderdeel van de Perspectiefnota 2020 - 2023.

Volumeontwikkeling Jeugd

Aanvullende uitgaven€ 2.400.000

Op basis van de meest recente cijfers van het RSJ (definitieve cijfers 2018) verwachten we dat de uitgaven jeugdhulp 2019 redelijk overeenkomen met de uitgaven 2018. Dit betekent dat we er rekening mee moeten houden dat de uitgaven Jeugdhulp 2019 voor circa € 2,4 miljoen afwijken van de begroting 2019. Een deel van dit tekort (€ 1,0 miljoen) vangen we in 2019 op door een beroep te doen op de behoedzaamheidsmarge sociaal domein en € 0,5 miljoen brengen we ten laste van de beschikbare post volumeontwikkelingen sociaal domein. Beide budgetten staan in programma 10. Algemene dekkingsmiddelen. Per saldo resteert € 0,9 miljoen dat ten laste van de algemene middelen komt.

Het effect op 2020 en verder is opgenomen als onderdeel van de Perspectiefnota 2020 - 2023.

ga terug