Berap 2019-2

Programma 2. Inwonersondersteuning

Doel 2.1.1 Inwoners worden laagdrempelig en in hun eigen buurt ondersteund (laagdrempelige toegang WMO) om samen tot oplossingen te komen

Afwijking op activiteiten uit Berap 2019-2

Berichtenverkeer CAK

Aanvullende uitgaven€ 25.000

Per 1 januari 2020 is de gemeente wettelijk verplicht zelf het berichtenverkeer met Centraal Administratie Kantoor te regelen met betrekking tot de eigen bijdrage van inwoners voor voorzieningen in het sociaal domein. Voorheen werd het doorgeven van de eigen bijdrage geregeld door de zorgaanbieders. Deze wijziging brengt een administratieve lastenverzwaring met zich mee van € 25.000 (ten behoeve van tijdelijke extra capaciteit). Deze extra capaciteit is in eerste instantie incidenteel, maar wordt wellicht ook structureel.

Sociaal Wijkteam

Aanvullende uitgaven€ 65.000

In het voorjaar 2020 staat de evaluatie van het Sociaal Wijkteam op de agenda. Dit is toegezegd aan de raad. Voor deze evaluatie wordt een beroep gedaan op een externe partij. In de aanloop naar de evaluatie is het van belang inzicht te krijgen in de effectiviteit van de huidige manier van werken en daaraan gekoppeld ook inzicht in de richting waarin doorontwikkeld / vernieuwd moet worden. Ten behoeve van het inzicht wordt in 2019 een effectiviteits- of impactanalyse gemaakt van het Sociaal Wijkteam (€ 65.000) en in 2020 volgt de evaluatie (€ 25.000)

Herindicatie Topsegment Jeugd

Aanvullende uitgaven€ 30.000

Naar aanleiding van het vraagstuk beheersbaarheid kosten Jeugdhulp is vanuit het RSJ een financiële analyse opgesteld. Uit deze analyse komt dat met name de kosten (stapeling) in het hoge ambulante segment toenemen en hoog zijn. Na duiding is hierbij een actie vanuit de lokale situatie in Zwolle bedacht.

In de toeleiding naar Jeugdhulp zijn naast het Sociaal Wijkteam verschillende wettelijke verwijzers actief (genoemd derde verwijzers: huisartsen, kinderartsen, jeugdartsen en de gecertificeerde instellingen). Dit betekent dat we niet direct invloed hebben op alle verwijzingen en indicaties naar de specialistische Jeugdhulp.

Een herindicatie is een gelegitimeerd moment in het proces om invloed uit te oefenen op de gewenste beweging richting lichtere (collectieve) vormen van ondersteuning in wijken en op scholen.

Met deze actie gaat het Sociaal Wijkteam samen met de betrokken zorgaanbieders verkennen of iedere jeugdige de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Zo niet dan zal er een herindicatie plaatsvinden waarbij wordt gekeken naar de meest passende zorg.De uitkomsten zullen gemonitord worden.

Voor de uitvoering hiervan is extra capaciteit nodig; kosten daarvan bedragen € 30.000 voor 2019 en 2020 (zie Begroting 2020).

ga terug